Taustaa kannanotolle

Taustaa:


Vesihuoltolain 8§: ” Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.” Toiminta-alueen määrittäminen liian laajaksi asukasmäärään suhteutettuna on ristiriiradassa em. pykälän kanssa.


Tiedottaminen puutteellista


Tiedottaminen, suunnitelmista kertominen ja asioiden esittäminen etukäteen on asianmukaista toimintaa, jota viranomaistaholta edellytetään ja vaaditaan, jotta toiminta olisi avointa. Kunta ei ole pystynyt tiedottamaan alueen asukkaita jätevesiverkoston laajentamista, aikataulusta ja kustannuksista. Jos kunta ei pysty tiedottamaan kuntalaisilleen, miten voidaan olettaa, että jätevesiosuuuskunta kykenisi toimimaan tehokaammin?


Sirpaleinen toimintamalli lisää kustannuksia alueen kiinteistönomistajille


Toiminta-aluetta ei tule kasvattaa alueille ainoastaan sen vuoksi, että vesihuoltolaitoksen taloudelliset toimintaedellytykset voidaan taata. Tilanne voi johtaa kohtuuttomiin kustannuksiin kiinteistöille.


Nyt ehdotettu toimintamalli on myös sirpaleinen, ja erotettava alue on palasina siellä, täällä. Toiminnan pirstaloituminen lisää yksikkökustannuksia. Tämä eriarvoistaa kuntalaisia. Miten Hämeenkyrön kunta takaa, etteivät eri kunnan osissa asuvat joudu eriarvoiseen asemaan?


Hämeenkyrö on investoinut hiljattain uuteen jäteveden puhdistamoon. Kunnan talous on heikko, ja jätevedenpuhdistamolle pitää saada lisää käyttäjiä. Jätevesiverkoston ulottaminen laajoille alueille voidaan pitää keinona turvata Hämeenkyrön kunnan jätevedenpuhdistamon taloudellisia edellytyksiä.


Vesiosuuskuntaan liittyminen


Vesiosuuskuntaan pitää olla mahdollista liittyä myös ainoastaan asiakkaana, jolloin vesiosuuskunta on palvelun tuottaja. Vesiosuuskunnan maksut eivät saa erota kunnan tuottamista palveluista, koska tällöin eri kunnan osissa olevat kuntalaiset joutuvat eriarvoiseen asemaan. Miten kunta takaa kuntalaisten tasa-arvoisen kohtelun, jos välissä on vielä ylimääräinen toimija, jos alueen asukkaat eivät tiedä mitään? Miten kunta varmistaa, että vesiosuuskunnan palveluita voi ostaa liittymättä vesiosuuskuntaan? Onko kiinteistönomistajien mahdollista kilpailuttaa kuntaa ja vesiosuuskuntaa palveluntuottajana?


Kunta ei saa päätöksillään ajaa omaa etuaan


Teknisen lautakunnan karttaliitteessä kunnan omistamat alueet Mahnalassa on kuitenkin rajattu pois. Kunta on käynnistänyt asemakaavoituksen alueelle, ja asukasmäärän merkittävää lisäystä. Rajauksessa ei myöskään ole mukana esimerkiksi kaikkia kunnan omistamia alueita Sasissa, josta kunta on viime vuosina hankkinut omistukseensa useita maa-alueita. Toisaalta muissa osissa aluetta vastaavia alueita on sisälletetty alueeseen. Rajaako kunta pois omia alueitaan, jotta se ei joudu maksajaksi hankkeissa, joihin ei ole tehty kustannusarviota?


Jätevesiviemärin runkolinjatyöt ovat vielä kesken, ja mm. korvauksia linjan kaivuusta ja kaivuutöiden yhteydessä tuhotusta omaisuudesta maksamatta. Puustoa, istutuksia, ojia ja teitä on tuhottu ja turmeltu. Aikooko kunta siirtää vastuunsa tälle tuntemattomalle jätevesiosuuskunnalle?Linkkejä Ylöjärven tapaukseen:


http://www.vahantajoki.fi

http://ylojarvenuutiset.fi/2014/04/09/lisalasku-viemaritoista-narkastyttaa/